Títol: CURS OPERARI DE MANTENIMENT DE PISCINES COL.LECTIVES

En el punt nº 8 del R.D. 742/2013 del 27 de setembre s'indica el següent:

El personal per a la posada a punt, el manteniment i la neteja dels equips i instal·lacions de les piscines ha de tenir el certificat o títol que el capaciti per a l'exercici d'aquesta activitat mitjançant la superació dels continguts formatius que a aquest efecte estableixi el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i en les condicions que aquest determini.

Modalitat: On-line

Objectius:

  1. Conscienciar els assistents sobre els riscos sanitaris durant l'ús d'aquestes instal·lacions
  2. Proporcionar els protocols i operacions de treball (neteja, desinfecció, manteniment i control) que han de dur a terme aquests responsables de manteniment
  3. Capacitar els responsables de manteniment per tal que puguin dur a terme les seves funcions amb garanties

Durada: 20 hores

Destinataris: Titulars d'instal·lacions, operaris responsables del manteniment d'aquestes instal·lacions de piscines d'ús col·lectiu, empreses de manteniment de piscines a tercers.

Continguts:

Unitat 1: Presentació del Reial decret 742/2013 del 27 de setembre, sobre criteris higiènic-sanitaris en el manteniment de piscines d'ús col·lectiu.

Unitat 2: Parts d'una piscina i el seu funcionament bàsic per als tractaments físico-químics

Unitat 3: Paràmetres de control i tractaments químics a realitzar en l'aigua

EXERCICIS:

  1. a) Càlcul del volum d'aigua d'una piscina
  2. b) Càlcul de l’índex d'equilibri de l'aigua d'una piscina
  3. c) Càlcul de la dosificació de productes per modificar les característiques de l'aigua

c.1) Modificació del pH

c.2) Modificació de l'alcalinitat

c.3) Modificació del clor lliure de l'aigua

c.4) Neutralització del clor

  1. d) Demostració pràctica de diferents equips de mesurament de paràmetres de control de l'aigua d'una piscina. Termòmetres, pHimetros, conductímetres, determinació clor lliure i total, etc.

 

Unitat 4: Programes d'autocontrol d'una piscina d'ús col·lectiu

4.1 Pla de neteja i desinfecció

4.2 Pla de tractament de l'aigua dels vasos (control de qualitat de l'aigua)

4.3 Pla de control d'agents microbiològics. Programació d'analítiques.

4.4 Pla de desratització i desinsectació

4.5 Pla de control del sistema de climatització de l'aire

Preu: A Consultar. Curs Bonificable a la FUNDAE

Últimes convocatòries dels cursos

FORMULARI DE CONSULTA